Email

Sit uffiċċjali tal-Parroċċa Marija Annunzjata ta’ Ħal Tarxien - Tel 00356 21828153

Riżorsi Pastorali Importanti ...

Il-Bibbja bil-Malti

Qari tal-quddies tal-Ħadd

Liturġija tas-Sigħat

Katekiżmu tal-Knisja Kattolika

Talb u devozzjonijiet

Via Sagra

Dwar il-Papa Benedittu XVI

Dwar il-Kmandament ta' Alla

 


 

 

Wara li jitneħhew min din il-paġna, l-avviżi u links oħra passati tista’ tibqa’ ssibhom “Mill-Arkivju tal-Website”. Hemm link fuq ix-xellug ta’ din il-paġna. ...

Qari tas-Sbatax-il Ħadd matul is-Sena Liturġika.

Fil-qari tal-Evanġelju tal-Ħadd, 27 ta’ Lulju 2014, naqraw silta mii-13-il kapitlu tal-Evanġelju skont San mattew.  Fiha Ġesù jitkellem dwar is-Saltna tas-Smewwiet b’aktar parraboli.

Ara aktar dettalji >


GRAZZI FR. REUBEN

Il-mandat ta` Fr Reuben Deguara bħala r-Raghaj Spiritwali tagħna t-Tarxienizi, ġie fi tmiemu wara tmien snin ta` ħidma fejjieda.    Huwa ser imur għal kors ta’ tiġdid barra minn Malta.

F’isem tal-parruċċani kollha nirringrazzjaw lil Alla talli għin lil Fr Reuben fil-missjoni tiegħu fostna.  Nitolbu lil Alla li jkompli jzomm idejH fuqu f'dak kollu li ser jafdalu fil-futur.  Mill-qalb inroddu ħajr ukoll lil Fr Reuben tal-ħidma tiegħu fostna u għalina.

Aktar dettaljat ‘il quddiem.

 


Festa tal-Madonna tad-Duttrina

Fil-paniġierku tal-festa tal-Madonna tad-Duttrina, ċelebrata fil-parroċca tagħna l-Ħadd, 20 ta’ Lulju 2014, Patri Joe Zahra OP  niseġ kuruna ta` tifħir lil-Sidtna Marija Santissima taħt dan it-titlu. waqt il-Konċelebrazzjoni Solenni Preseduta mir-Reverendu Leonard Mintoff , Viċi Kappillan tal-parroċċa.

Ikklikkja hawn biex tisma’ l-paniġierku >


Erħulhom jikbru t-tnejn flimkien

Spiss nistaqsu d-domandi, għaliex tant ħażen fid-dinja?  Għaliex Alla li huwa tant tajjeb u li jista’ kollox ma jeqridx il-ħażen u lil min jagħmlu?  Il-Liturġija tal-Kelma tal-Ħadd, 20 ta’ Lulju 2014, tkelimna propju dwar dan.  Ara l-qari, filmat dwar l-Evanġelju, kif ukoll filmat b’riflessjoni minn Dun Pawl Camilleri.

Ikklikkja hawn >


Festa tal-Madonna tad-Duttrina

Il-Ħadd, 20 ta’ Lulju 2014, fil-parroċċa tagħna ser tkun ċelebrata l-festa tal-Madonna tad-Duttrina.  Il-Ħadd, ta’ qabel tinħareġ il-Vara minn ġon-niċca  u l-Ħamis, 17 ta’ Lulju huwa l-ewwel jum tat-tridu.

Ara l-programm kollu >


“Ejjew għandi … u jiena nserraħkom.”

Fit-Liturġija tal-Knisja Kattolika, Il-Ħadd, 6 ta’ Lulju, huwa l-14-il Ħadd ta’ Matul is-sena.  Sintendi mhux qed nirreferu għas-sena kalendarja, imma għas-Sena Liturġika tal-Knisja.  Ta’ min jinnota, li fil-Knisja Kattolika, iċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi huma l-istess mad-dinja kollha u għalhekk dak li jkun ċelebrat fil-parroċċa taghna, huwa ċelebrat ukoll fil-parroċċi u l-knejjes l-oħra kollha, mhux biss f’pajjiżna, iżda mad-dinja kollha.

Ara l-qari fil-Liturġija tal-14-il Ħadd >


Festi fil-Liturġija

Matul l-aħħar ġimgħat, dan is-sit introduċa paġna ġdida li fiha qed ikun hemm tagħrif dwar il-festi li l-Knisja tkun qed tiċċelebra fil-Liturġija tagħha.  Issa, għal aktar faċiltà ta’ min juża din il-paġna żidna link permanenti mal-lista li hawn fuq ix-xellug hawnhekk stess.  Hija t-tieni waħda fil-lista bl-isem, "Festi fil-Liturġija".Il-Festa ta' San Pietru u San Pawl

Il-Ħadd, 29 ta’ Ġunju, il-Knisja tfakkar il-festa ta’ żewġ Appostli kbar, San Pietru u San Pawl. Pietru kien dak magħżul minn Gesù biex ikun il-blata li fuqha ried jibni l-Knisja.  Pawlu kien l-Appostlu l-kbir tal-ġnus li wassl lilna wkoll il-fidi f’pajjiżna.  Iż-żewġ Appostli ħadu l-martirju fl-ewwel persekuzzjoni kontra l-Insara fi żmien l-Imperatur Neruni.

Ara aktar >


Matul il-ġimgħa li ġejja.

Matul din il-ġimgħa il-parroċca tagħna, flimkien mal-Knisja f’Malta, tfakkar żewġ solenitajiet kbar marbuta maċ-ċentru tal-fidi tagħna, l-Ewkaristija.  L-ewwel fost dawn li qed tkun ċelebrata illum stess hija dik tal-Ġosem u d-Demm at’ Krist, magħrufa bħala Corpus Christi.  L-oħra, li ser tkun imfakkra il-Ġimgħa li ġejja hija l-festa tal-Qalb ta’ Ġesù.

Ara aktar dettalji >


Il-paniġierku tal-Festa minn Patri Philip Cutajar OFM Cap

 

Nhar il-jum tal-festa parrokkjali ta' din is-sena, fil-konċelebrazzjoni solenni preseduta mill-viċi-kappillan Dun Leonard Mintoff, niseġ il-paniġierku lil Ommna Marija taħt it-titlu tal-Annunzjata, Patri Philip Cutajar OFM Cap.

Kompli >

 


L-Isqof Scicluna fil-Parroċċa.

It-Tnejn, 9 ta’ Ġunju 2014: Il-Vigarju Ġenerali, l-Isqof Mons Charles J. Scicluna, mexxa riflessjoni  dwar Kapitli 10 tal-Evanġelju skont San Luqa u dwar silta mill-Evangelli Gaudium li fiha l-Papa Franġisku kiteb dwar “Knisja li toħroġ”.

Isma’ recording tad-diskors ta’ l-Isqof Scicluna >


ORDINAZZJONI PRESBITERALI TA` PETER PAUL SULTANA

Nhar s-Sibt 10 ta` Mejju, Peter Paul Sultana, ġie ordnat Saċerdot fid-Djoċesi ta` Macerata fl-Italja.  

F`Macerata, Fr Peter Paul ħa l-formazzjoni saċerdotali tiegħu, f`seminarju mibni fuq il-mixja Neokatekumenali, u partikolarment, f`Macerata għandu missjoni partikolari – l-evanġelizzazzjoni taċ-Cina.

Aktar  >