Email

Sit uffiċċjali tal-Parroċċa Marija Annunzjata ta’ Ħal Tarxien - Tel 00356 21828153

Riżorsi Pastorali Importanti ...

Il-Bibbja bil-Malti

Qari tal-quddies tal-Ħadd

Liturġija tas-Sigħat

Katekiżmu tal-Knisja Kattolika

Dokumenti Tal-Konċilju Vatikan II

Il-Kelma tal-Papa Franġisku

Librerija Pastorali tal-Laikos

Talb u devozzjonijiet

Via Sagra

Dwar il-Papa Benedittu XVI

Dwar il-Kmandament ta' Alla

 


 

 

Wara li jitneħhew min din il-paġna, l-avviżi u links oħra passati tista’ tibqa’ ssibhom “Mill-Arkivju tal-Website”. Hemm link fuq ix-xellug ta’ din il-paġna. ...

 


ADORAZZJONI MATUL IL-LEJL TA' ĦAMIS IX-XIRKA. Wara li tispiċċa l-Adorazzjoni Komunitarja għall-ħabta ta' nofs il-lejl, nhar il-Ħamis ix-Xirka (2 ta' April), il-Knisja Parrokkjali se tibqa' miftuħa.  Bejn in-nofs siegħa ta' filgħodu u s-sitta ta' filgħodu, hemm ċans li tqatta' ftit ħin fis-skiet u gabra, quddiem Gesu'  Sagramentat.  Għal dan l-għan, hawn din ir-roster li minn jogħġbu, jimla ismu u dettal muri fir-roster, (għafas roster)  u jaghddiha jew b'mail fuq ausall95@gmail.com jew ramon.fiott@gmail.com  jew jgħaddiha lill-Kappillan jew lill-Viċi.

ir-raba Ħadd matul ir-Randan:  Alla tant ħabb lid-dinja li ta l-Ibnu waħdieni biex minn jemmen fiħ, ma jintilifx    

  IL-KNISJA NISRANIJA LLUM.  IL-FIDI LLUM. Nitolbu għal dawn ħutna li għaddejjien minn tant tbatijia imma fl-istess ħin nagħmlu kuraġġ u niddakkru mill-qawwa tagħhom meta niġu ffaċċati minn valuri li jmorru kontra Alla.

recordings tal-Ezerċizzi tar-Randan li saru fil-Knisja Parrokkjali l-ġimgħa li għaddiet qiegħdin fuq il-website   -  għafas hawn  UU

il-Ħadd 8 ta' Marzu, l-Arċisqof Emeritus Mons Ġuzeppi Mercieca, jagħlaq 63 sena ta' ħidma għall-Glorja ta' Alla, bħala saċerdot.  Nirringrazzjaw 'l Alla ta' li silifna lill-Mons Mercieca bħala Ragħaj tagħna u nitolbu għal bzonnijiet tiegħu.  

Ġesu keċċa lill-bejjiegħa mit-tempju għax għamlu t-tempju suq.  Xi jgħid il-Mulej, għat-tip ta' ħajja li qiegħed ngħix illum?        kompli isma, aqra u aħseb.

EZERĊIZZI RANDAN 2015:  recordings tal-eżerċizzi spiritwali li qiegħdin isiru bħalissa fil-Knisja Parrokkjali, ssibuhom billi tagħfsu hawn:   U

TAJJEB LI AĦNA HAWN MULEJ...għax nibnu għarix mill-isbaħ għalik ....u meta nridu niġu nżuruk..imma la nżilt magħna, kemm hu aħjar li Int hawn....  kompli aqra silta mill-ktejjeb MULEJ, INT HAWN? għafas hawn....

MONS. CHARLES J. SCICLUNA - L-ARĊISQOF ELETT TAD-DJOĊESI TA' MALTA -     Nirringrazzjaw lil Alla tal-ħatra ta' Mons Scicluna bħala r-Ragħaj Spiritwali tagħna.  Nitolbu lil Alla sabiex jiggwidaħ u jgħinu fil-ħidma tiegħu f'Ismu fostna u sabiex flimkien nimxu fil-missjoni tagħna f'din l-art.
ara l-messaġ tal-Arċisqof Scicluna kif ukoll omelija li kien għamel f'Diċembru li għadda fil-Knisja tal-Erwieħ.   sib ukoll lista tal-mexxeja spiritwali ta' Malta, matul iz-zmienijiet.

għafas hawn........


EŻERĊIZZI SPIRITWALI FIL-PARROĊĊA TAGĦNA

Matul il-Ġimgħa li ġejja, fil-Parroċċa hawn diversi Ezerċizzi Spiritwali.  Hija opportunita biex nersqu aktar lejn Alla f'dan iż-żmien tar-Randan.  Ftit l-isfel, hemm aktar informazzjoni dwar fejn u ħinijiet. 

Matul il-ġimgħa, hemm ħsieb li wħud minn dawn l-eżerċizzi, tkun tista ssibhom fuq din il-website ukoll bħala recording.  Dawn ukoll ikunu fit-programm tar-Randan.

 

Aqra l-Kelma ta' Alla għal dan il-jum Tiegħu, kif ukoll isma riflessjoni u aqra ħsieb

  għafas hawn


ir-Rosters ta' servizz liturġiku għax xahar ta' Marzu  2015 issibhom fis-sezzjoni apposta fuq ix-xellug

MULEJ, ĦABIBEK MARID...jekk kont taf, għaliex m'għamilt xejn? Anke llum, hawn bosta ħbiebek li mardu. Fittex ejja ħa tfejjaqhom.    kompli aqra s-seba' parti mill-ktejjeb MULEJ, INT HAWN? għafas hawn....

PREPARAZZJONI GĦAS-SINODU TAL-FAMILJA

Il-Kummissjoni Familja Tarxien, qiegħda tniedi taħdidiet bħala biex nkunu nistgħu nkunu nfurmati aħjar dwar x'wieħed jistenna mis-Sinodu. Dawn it-taħdidiet jkomplu anke wara l-istess Sinodu sabiex wieħed ikun jista' jifhem aħjar il-ħsiebijiet finali.  Għal dawn it-taħdidiet, il-Kummissjoni tistieden kelliema speċjali fuq is-suġġett - din id-darba kien imiss lil Dun Karm Mercieca.    Isma t-taħdita billi tagħfas din hawn....


L-EWWEL ĦADD FIR-RANDAN  

      Naraw li Ġesu' mar fid-dezert sabiex jipprepara ruħu għal li kien ser jgħaddi minnhu.  Jien kif ser nipprepara ruħi matul ir-Randan?

kompli isma u aqra ........


Mulej, ġejt infittxek fl-Art Mqaddsa.  Int kont qabli hemm.   Imma għalfejn nixtieq infittxek hemmhekk meta qiegħed miegħi kull ħin.  ir-sitt ħsieb mill-ktieb Mulej, Int Hawn?.  għafas hawn

IL-KALENDARJU TAL-ĠIMGĦA

li tibda mit-Tnejn 16 ta' Frar 2015  -    għafas hawn


Randan - zmien ta' SAWM:  Stennija, Antiċipazzjoni, Wens u Maħfra    
     
IR-RANDAN MQADDES FIL-PARROĊĊA TA' ĦAL TARXIEN.

informazzjoni dwar Ezerċizzi Spiritwali, Laqgħat, Irtiri fiz-zoni kollha tal-Parroċċa. 

isma  u aqra wkoll il-messaġġ tal-Isqof Charles J. Scicluna għar-Randan.   Hemm ħsieb li jizdidu recordings ta' wħud minn dawn il-laqgħat.              

għafas hawn

 

   


 

ħ