Email

Sit uffiċċjali tal-Parroċċa Marija Annunzjata ta’ Ħal Tarxien - Tel 00356 21828153

Riżorsi Pastorali Importanti ...

Il-Bibbja bil-Malti

Qari tal-quddies tal-Ħadd

Liturġija tas-Sigħat

Katekiżmu tal-Knisja Kattolika

Dokumenti Tal-Konċilju Vatikan II

Il-Kelma tal-Papa Franġisku

Librerija Pastorali tal-Laikos

Talb u devozzjonijiet

Via Sagra

Dwar il-Papa Benedittu XVI

Dwar il-Kmandament ta' Alla

 


 

 

Wara li jitneħhew min din il-paġna, l-avviżi u links oħra passati tista’ tibqa’ ssibhom “Mill-Arkivju tal-Website”. Hemm link fuq ix-xellug ta’ din il-paġna. ...

Handover minn Fr Reuben lil Fr Michael

Is-Sibt, 30 ta’ Awwissu 2014: Illejla, fis-6.30pm, Fr Reuben Deguara ser iqaddes l-aħħar quddiesa tiegħu fostna bħala Kappillan tal-parroċċa tagħna u minn għada l-Ħadd filgħaxija, jkun hawn fostna Fr Michael Bellizzi li ser ikun il-Kappillan il-ġdid tagħna.  Intennu l-ħajr tagħna lil Fr Reuben u nagħtu merħba lil Fr Michael u nwegħduhom it-tnejn it-talb tagħna.

Fil-ġranet li għaddew, Fr Michael diġà kellu diversi laqgħat dwar il-parroċċa ma’ Fr Reuben.  Barra min hekk huwa kellu l-ewwel laqgħa tiegħu mal-Kunsill Pastorali Parrokkjali u laqgħat ma xi gruppi oħra.  Id-data tal-pussess ta’ Fr Michael bħala Kappillan ta’ Ħal Tarxien titħabbar aktar ‘il quddiem.


It-Tnejn u Għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena

Fil-Vanġelu tat-22  Ħadd naqraw,  li Ġesù beda juri lid-dixxipli tiegħu li kien meħtieġ għalih li jmur Ġerusalemm, isofri ħafna mix-xjuħ u l-qassisin  il-kbar u l-kittieba, joqtluh, u fit-tielet jum iqum.  Pietru ġibdu lejh u beda jlumu u jgħidlu: "Allaħares, Mulej! Ma jkun qatt li dan jgħaddi minn għalik!" Iżda Ġesù dar u qal lil Pietru: "Itlaq minn quddiemi, ja xitan! Int tfixkil għalija, għax m'intix tqis il-ħwejjeġ ta' Alla, imma qiegħed taħsibha ta' bniedem li int!"

Kompli >


DUN REUBEN DEGUARA KAPPILLAN 2006-2014

Fi tmiem il-ħidma pastorali bħala Kappillan ta` Ħal Tarxien, dan il-feature hu tifkira ta` Dun Reuben. Quddiesa ta` ringrazzjament lil Alla għal din Il-ħidma, ser issir nhar is-Sibt 30 ta` Awwissu Fis-0600, fil-Knisja Parrokkjali. Kulħadd hu mistieden jingħaqad mal-komunita' Tarxiniza, għal din iċ-ċelebrazzjoni.

Kompli >


Fr Michael Bellizzi Kappillan ta’ Ħal Tarxien.

Is-Sibt, 16 ta' Awwissu 2014: Fl-avviżi tal-parroċċa ta’ tmiem il-gimgħa tħabbar illi l-Kappillan il-ġdid li ser jibda l-ħidma pastorali magħna fi ftit jiem oħra huwa Fr Michael Bellizzi. Huwa twieled Ħaż-Żabbar fl-4 ta’ Novembru 1970 u kien ordnat saċerdot fid-29 ta’ Ġunju 1997.  Dakinhar kien ġie ordnat ukoll il-kappillan preżenti Fr Reuben Deguara. Għaxar snin ilu,  Fr Michael kien  ġie maħtur minn Monsinjur Arċisqof Ġużeppi Mercieca bħala Direttur Nazzjonali tal-Vokazzjonijiet.

F’isem id-direzzjoni ta’ dan is-sit, aħna wkoll nagħtu merħba mill-qalb lil Fr Michael u nwegħduh it-talb u l-kollaborazzjoni sħiħa tagħna fil-ministeru ġdid tiegħu fostna.  Jalla l-Mulej Alla jkompli jagħtih il-grazzja tiegħu biex huwa jkun ragħaj skont il-qalb Tiegħu u biex jimxi dejjem fuq il-passi tar-Ragħaj it-Tajjeb tagħna Sidna Ġesù Kristu.

Ara l-istqarrija tal-Kurja dwar il-ħatra ta' Fr Michael >

Il-Kappillan il-ġdid Fr Michael Bellizzu u l-Viċi Fr Leonard Mintoff flimkien ma' Monsinjur Arċisqof Pawlu Cremona OP fil-Kappella tas-Seminarju.


L-Għoxrin Ħadd matul is-Sena

 “Ħenn għalija, Mulej, Bin David; binti għandha fiha xitan, u magħdura ħafna!”  Din hija t-talba li l-Mara Kangħanija nisemghuha tagħmel lill-Ġesù fil-qari tal-Vanġelu tal-Ħadd 17 ta' Awwissu 2014.  Imma llum, it-talba tiegħi lil Ġesù, naf x’inhi?    Ġesù lilha qalilha, “Mara, il-fidi tiegħek kbira.”   Lili jista’ jgħidli l-istess?

Kompli >


25 Sena mit-tqegħid ta’ l-ewwel ġebla ta’ Dar Nazaret.

F’Ħal Tarxien, meta ssemmi ‘Dar Nazaret’ jiġi mill-ewwel f’moħħok it-tagħlim.  Kemm hija ħaġa sabiħa li jkollok post attrezzat għat-tagħlim, anzi li kien ippjanat sa mill-bidu bħala post għal dan il-għan nobbli …

Kompli >


Dun Valent Borg maħtur Amministratur Parrokkjali fl-Imġarr

Dun Valent Borg għadu kemm ġie maħtur minn Monsinjur Arċisqof Pawlu Cremona OP bħala Amministratur Parrokkjali fil-parroċċa ta’ l-Imġarr għal numru ta’ ġimgħat li ġejjin, sakemm ikun hemm il-ħtieġa. Filwaqt li nawgurawlu, nitolbu għalih f’din il-ħidma mpenjattiva li ġiet assenjata lilu.


Nimxu aħna wkoll fuq il-mewġ

Fil-Vanġelu tad-dsatax-il Ħadd matul is-sena (10 ta’ Awwissu 2014), il-Knisja toffrilna qari mill-Vanġelu fejn l-Appostli qegħdin fuq id-dgħajsa fil-maltemp u Ġesù waħdu hemm, fuq il-muntanja jitlob.  Bħal ma spiss nagħmlu aħna, ma huma ntebħux li Ġesù kien qiegħed qrib tagħhom u magħhom, aktar mill-ħasbu huma.  

Meta rawħ ħasbuh fantażma u allura flok ferħu bih, beżgħu minnu.  Imma Ġesù jurina, l-istess kif wera lilhom, li mhux biss Huwa kapaċi jimxi fuq kull mewġ tal-ħajja, imma jistieden lilna nagħmlu bħalu; eżatt kif dakinhar stieden lil Pietru. L-importanti li ħarsitna ma tkunx fuq il-mewġ imma fuq Ġesù, inkella bħal Pietru nibdew negħrqu.

 Kompli >Dar Nazaret - Storja li bdiet 25 sena ilu.

Fis-16 ta’ Awwissu 2014, il-parroċċa tagħna tfakkar il-25 sena mit-tberik u tqegħid ta’ l-ewwel ġebla ta’ Dar Nazaret li kien imbierka minn Monsinjur Arċisqof Ġużeppi Mercieca. Il-Kappillan kien ir-Reverendu Dun Dione Cutajar.


GRAZZI FR. REUBEN

Il-mandat ta` Fr Reuben Deguara bħala r-Raghaj Spiritwali tagħna t-Tarxienizi, ġie fi tmiemu wara tmien snin ta` ħidma fejjieda.    Huwa ser imur għal kors ta’ tiġdid barra minn Malta.

F’isem tal-parruċċani kollha nirringrazzjaw lil Alla talli għin lil Fr Reuben fil-missjoni tiegħu fostna.  Nitolbu lil Alla li jkompli jzomm idejH fuqu f'dak kollu li ser jafdalu fil-futur.  Mill-qalb inroddu ħajr ukoll lil Fr Reuben tal-ħidma tiegħu fostna u għalina.

Aktar dettaljat ‘il quddiem.