Email

Sit uffiċċjali tal-Parroċċa Marija Annunzjata ta’ Ħal Tarxien - Tel 00356 21828153

Riżorsi Pastorali Importanti ...

Il-Bibbja bil-Malti

Qari tal-quddies tal-Ħadd

Liturġija tas-Sigħat

Katekiżmu tal-Knisja Kattolika

Dokumenti Tal-Konċilju Vatikan II

Il-Kelma tal-Papa Franġisku

Librerija Pastorali tal-Laikos

Talb u devozzjonijiet

Via Sagra

Dwar il-Papa Benedittu XVI

Dwar il-Kmandament ta' Alla

 


 

 

Wara li jitneħhew min din il-paġna, l-avviżi u links oħra passati tista’ tibqa’ ssibhom “Mill-Arkivju tal-Website”. Hemm link fuq ix-xellug ta’ din il-paġna. ...

Programm ta’ Katekeżi għat-Tfal, 2014-2015

Għal stampa akbar tal-programm, ikklikkja hawn jew fuq din it-tabella ta’ taħt.


 

Qari tal-Quddiesa tat-28 Ħadd [28/09/2014]

“Il-publikani u n-nisa tat-triq għad jaslu qabilkom fis-Saltna ta’ Alla ghax rajtu dan kollu, bqajtu sa l-ahhar ma biddiltux il-fehma taghkom, u ma emmintuhx.”

Kompli >



L-Eżaltazzjoni tas-Salib.

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lil Nikodemu: «Ħadd ma tela’ s-sema ħlief Bin il-bniedem, li niżel mis-sema. U kif Mosè rafa’ s-serp fid-deżert, hekk jeħtieġ li jkun merfugħ Bin il-bniedem, biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta’ dejjem. Għax Alla hekk ħabb lid-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni, biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta’ dejjem. Għax Alla ma bagħatx lil Ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaqq mid-dinja, imma biex id-dinja ssalva permezz tiegħu.»

Aktar >


It-Tlieta u Għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena

"Jekk ħuk jaqa' f'xi dnub, mur sibu waħdu u widdbu. Jekk jisma' minnek, tkun irbaħt lura lil ħuk. Tassew ngħidilkom, li kull ma torbtu fuq l-art ikun marbut fis-sema …  Fejn tnejn jew tlieta jkunu miġbura f'ismi hemm inkun jien f'nofshom.”

Siltiet qosra mill-Vanġelu li l-liturġija toffrilna nhar il-Ħadd, 7 ta’ Settembru.

Kompli >


Handover minn Fr Reuben lil Fr Michael

Is-Sibt, 30 ta’ Awwissu 2014: Illejla, fis-6.30pm, Fr Reuben Deguara ser iqaddes l-aħħar quddiesa tiegħu fostna bħala Kappillan tal-parroċċa tagħna u minn għada l-Ħadd filgħaxija, jkun hawn fostna Fr Michael Bellizzi li ser ikun il-Kappillan il-ġdid tagħna.  Intennu l-ħajr tagħna lil Fr Reuben u nagħtu merħba lil Fr Michael u nwegħduhom it-tnejn it-talb tagħna.

Fil-ġranet li għaddew, Fr Michael diġà kellu diversi laqgħat dwar il-parroċċa ma’ Fr Reuben.  Barra min hekk huwa kellu l-ewwel laqgħa tiegħu mal-Kunsill Pastorali Parrokkjali u laqgħat ma xi gruppi oħra.  Id-data tal-pussess ta’ Fr Michael bħala Kappillan ta’ Ħal Tarxien titħabbar aktar ‘il quddiem.


It-Tnejn u Għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena

Fil-Vanġelu tat-22  Ħadd naqraw,  li Ġesù beda juri lid-dixxipli tiegħu li kien meħtieġ għalih li jmur Ġerusalemm, isofri ħafna mix-xjuħ u l-qassisin  il-kbar u l-kittieba, joqtluh, u fit-tielet jum iqum.  Pietru ġibdu lejh u beda jlumu u jgħidlu: "Allaħares, Mulej! Ma jkun qatt li dan jgħaddi minn għalik!" Iżda Ġesù dar u qal lil Pietru: "Itlaq minn quddiemi, ja xitan! Int tfixkil għalija, għax m'intix tqis il-ħwejjeġ ta' Alla, imma qiegħed taħsibha ta' bniedem li int!"

Kompli >


DUN REUBEN DEGUARA KAPPILLAN 2006-2014

Fi tmiem il-ħidma pastorali bħala Kappillan ta` Ħal Tarxien, dan il-feature hu tifkira ta` Dun Reuben. Quddiesa ta` ringrazzjament lil Alla għal din Il-ħidma, ser issir nhar is-Sibt 30 ta` Awwissu Fis-0600, fil-Knisja Parrokkjali. Kulħadd hu mistieden jingħaqad mal-komunita' Tarxiniza, għal din iċ-ċelebrazzjoni.

Kompli >


Fr Michael Bellizzi Kappillan ta’ Ħal Tarxien.

Is-Sibt, 16 ta' Awwissu 2014: Fl-avviżi tal-parroċċa ta’ tmiem il-gimgħa tħabbar illi l-Kappillan il-ġdid li ser jibda l-ħidma pastorali magħna fi ftit jiem oħra huwa Fr Michael Bellizzi. Huwa twieled Ħaż-Żabbar fl-4 ta’ Novembru 1970 u kien ordnat saċerdot fid-29 ta’ Ġunju 1997.  Dakinhar kien ġie ordnat ukoll il-kappillan preżenti Fr Reuben Deguara. Għaxar snin ilu,  Fr Michael kien  ġie maħtur minn Monsinjur Arċisqof Ġużeppi Mercieca bħala Direttur Nazzjonali tal-Vokazzjonijiet.

F’isem id-direzzjoni ta’ dan is-sit, aħna wkoll nagħtu merħba mill-qalb lil Fr Michael u nwegħduh it-talb u l-kollaborazzjoni sħiħa tagħna fil-ministeru ġdid tiegħu fostna.  Jalla l-Mulej Alla jkompli jagħtih il-grazzja tiegħu biex huwa jkun ragħaj skont il-qalb Tiegħu u biex jimxi dejjem fuq il-passi tar-Ragħaj it-Tajjeb tagħna Sidna Ġesù Kristu.

Ara l-istqarrija tal-Kurja dwar il-ħatra ta' Fr Michael >

Il-Kappillan il-ġdid Fr Michael Bellizzu u l-Viċi Fr Leonard Mintoff flimkien ma' Monsinjur Arċisqof Pawlu Cremona OP fil-Kappella tas-Seminarju.



GRAZZI FR. REUBEN

Il-mandat ta` Fr Reuben Deguara bħala r-Raghaj Spiritwali tagħna t-Tarxienizi, ġie fi tmiemu wara tmien snin ta` ħidma fejjieda.    Huwa ser imur għal kors ta’ tiġdid barra minn Malta.

F’isem tal-parruċċani kollha nirringrazzjaw lil Alla talli għin lil Fr Reuben fil-missjoni tiegħu fostna.  Nitolbu lil Alla li jkompli jzomm idejH fuqu f'dak kollu li ser jafdalu fil-futur.  Mill-qalb inroddu ħajr ukoll lil Fr Reuben tal-ħidma tiegħu fostna u għalina.

Aktar dettaljat ‘il quddiem.