Email

Sit uffiċċjali tal-Parroċċa Marija Annunzjata ta’ Ħal Tarxien - Tel 00356 21828153

Riżorsi Pastorali Importanti ...

Il-Bibbja bil-Malti

Qari tal-quddies tal-Ħadd

Liturġija tas-Sigħat

Katekiżmu tal-Knisja Kattolika

Dokumenti Tal-Konċilju Vatikan II

Il-Kelma tal-Papa Franġisku

Librerija Pastorali tal-Laikos

Talb u devozzjonijiet

Via Sagra

Dwar il-Papa Benedittu XVI

Dwar il-Kmandament ta' Alla

 


 

 


Wara li jitneħhew min din il-paġna, l-avviżi u links oħra passati tista’ tibqa’ ssibhom “Mill-Arkivju tal-Website”. Hemm link fuq ix-xellug ta’ din il-paġna. ...


IS-SBATTAX IL-ĦADD MATUL IS-SENA (B)

Mulej għamel li nifraħ b'dak kollhu li tagħtini

isma l-Kelma tal-Mulej għall-llum u isma riflessjonijiet

 


IS-SITTAX IL-ĦADD MATUL IS-SENA (B)

Kienu qishom nagħaġ mingħajr ma għandhom ragħaj

aqra l-Kelma tal-Mulej għall-llum u isma riflessjonijiet

Tat-07.45am fil-Parroċċa -  l-Omelija mill-quddiesa tal-llum.   isma audio

FESTA TAL-MADONNA TAD-DUTTRINA - 2015
16 ta' Lulju:  l-ewwel jum tat-tridu  
17 ta' Lulju:  it-tieni jum tat-tridu  
18 ta' Lulju: it-tielet jum tat-tridu  
19 ta' Lulju: Jum il-festa  

L-EWWEL QUDDIESA TA' DUN MARK ZAMMIT L-EWWEL QUDDIESA SOLENNI TA DUN MARK FIL-PARROĊĊA
   
15 Ħadd matul is-Sena (B)

Ġesu jibgħat lid-dixxipli Tiegħu, sabiex iwasslu l-Kelma Tiegħu.

Kompli isma, aqra u rrifletti dwar il-Kelma ta' Alla għal Jum il-Mulej.

Tat-07.45am fil-Parroċċa -  l-Omelija mill-quddiesa tal-llum.   isma audio
14 Ħadd matul is-Sena (B)

Jisimgħu u ma jisimgħux, ħa jkunu jafu li f'nofshom hemm Profeta

Kompli isma, aqra u rrifletti dwar il-Kelma ta' Alla għal Jum il-Mulej.

 

Tat-07.45am fil-Parroċċa -  l-Omelija mill-quddiesa tal-llum.   isma audio
PRIMA MESSA - Fr. Bertrand OFMCarm. -   Knisja Parrokkjali Ħal Tarxien - 4 ta' Lulju 2015  

13 Ħadd matul is-Sena (B)

"Min ġabar ħafna ma sabx iz-zejjed u min ġabar ftit ma baqax bin-nieqes".   Il-Fidi kollox

Kompli isma, aqra u rrifletti dwar il-Kelma ta' Alla għal Jum il-Mulej.

Tat-07.45am fil-Parroċċa - L-Evanġelju u l-Omelija mill-quddiesa tal-llum.   isma audio

   
Nitolbu 'l Alla jżomm ħarstu fuq Dun Mark u Fra Bertrand

GĦALL-GLORJA TA' ALLA, BIL-GRAZZJA TIEGĦU dal-perjodu hu mument ta' grazzja għall-Parroċċa tagħna.  Filwaqt li b'dispjaċir nroddu tislima u ħajr lill-Viċi Kappillan Dun Leonard, li beda ħidma pastorali post ieħor, qiegħdin niċċelebraw anniversarji u ordinazzjonijiet saċerdotali ġodda. J'Alla din il-grazzja nagħrfu nogħozzuha u nitolbu 'l Alla għal aktar grazzi simili.
Dun Leonard Mintoff - Viċi Kappillan minn Awissu 2013  sat-8 ta' Ġunju 2015
Patri Dumink Bonello OFMConv. - 60 sena mill-Ordinazzjoni Saċerdotali
Dun Roy Galdes - 25 sena anniversarju tal-Ordinazzjoni Saċerdotali
Dun Mark J. Zammit - 3 ta' Lulju 2015 - Ordinazzjoni Saċerdotali
Patri Bertrand Vella - 3 ta' Lulju 2015 - Ordinazzjoni Reliġjuza

it-12 il-Ħadd matul is-Sena

Biża madwari. "La tibżgħux mill-bniedem. Għax xejn ma hu mgħotti li ma jinkixifx, u xejn ma hu moħbi li ma jsirx magħruf".  

kompli aqra l-Kelma tal-Mulej għal dan il-Jum u isma riflessjoni u ħsieb.    

TARXIEN PAGEANT GROUP

SEMINAR: Il-Kuntest Storiku tal-Kotba Mqaddsa

Dar Nazaret fis-07.30 pm

it-Tnejn 22 ta' Ġunju

 
   

IS-SEMINAR PARROKKJALI DWAR IL-ĦNIENA TA' ALLA.    X'riflessjonijiet ħarġu mill-parteċipanti ....isma dawn ir-riflessjonijiet
FESTA TA' MARIJA ANNUNZJATA - isma audio tal-Quddies tan-Novena u ara l-omeliji u l-quddiesa Solenni ta' Jum il-Festa (filgħodu).     kompli....

- Seminar imma b'differenza. 

- Hemm spazju għal kulħadd biex jaqsam ħsiebijiet

- Hemm l-kommunita taqsam, tiddiskuti u tinforma ruħha dwar il-Ħniena.

- Hemm l-Isqof Emeritus Pawl Cremona li jirrifletti dwar l-aspetti tal-Ħniena u l-ħsiebijiet li joħorġu mis-seminar.

KULĦADD MISTIEDEN


IT-TRINITA MQADDSA

ara riflessjoni, u aqra ħsieb

Il-Quddies tan-Novena,  inkluz l-Omeliji minn Dun Pawl Camilleri, jinstabu fil-link tal-Festa f'Ġieħ Marija Annunzjata, li jinstab aktar l-isfel.
 in-novena lill-Ispirtu s-Santu nr.3 -

 Fr Hayden

Il-Festa lill-Marija Annunzjata tilħaq il-qofol u kobor tagħha din il-ġimgħa.  Biex tkun veru festa, hemm bzonn inkunu qribha aktar permess ta' Binha Ġesu.  Nitolbu 'l Alla sabiex jgħina nersqu aktar lejĦ permess tas-Sagramenti.

FESTA F'ĠIEĦ MARIJA ANNUNZJATA 2015
Programm taċ-ċelebrazzjonijiet fil-Knisja Parrokkjali, bejn it-28 ta' Mejju u s-7 ta' Ġunju 2015.   Il-ħsieb hu li xi recordings ta' dawn l-istess ċelebrazzjonijiet, jkunu fuq din l-istess website.  Pero minn jista, jkun isbaħ u aħjar li jieħu sehem fil-Knisja, mal-kommunita u bis-sehem fis-Sagramenti.  link mal-programm

L-GĦID IL-ĦAMSIN

Kif Ġesu' bagħat lil Ispirtu s-Santu lid-dixxipli kif kien wegħdom, hekk ukoll jibgħat dan l-istess Spirtu lilna, sabiex ikollna l-Qawwa u l-Kuraġġ biex nifhmu x'inhu l-Pjan ta' Alla għalina, u nimxu miegħu.

kompli aqra u rrifletti fuq il-Kelma ta' Alla ....

ID-DONI TAL-ISPIRTU S-SANTU
Nemmen fl-ISPIRTU S-SANTU
l-Għerf
d-Dehen
l-Għaqal
il-Qawwa
ix-Xjenza
il-Pieta u l-Biza ta' Alla
ħajr lil Dun Hector Scerri u Laikos
tkompli n-Novena lill-Ispirtu s-Santu minn Fr Hayden - no.2 ĦAJJA ĠDIDA FL-iSPIRTU

Is-sebgħa parti tas-seminar "Ħajja Ġdida fl-Ispirtu" jinstab fil-link fuq ix-xellug.  Ħajr lill-Prayer Group Tarxien. isma wkoll spjegazzjoni ta xi tfisser "Inner healing".

 

TLUGĦ FIS-SEMA TAL-MULEJ

"Jiġi fuqkom l-Ispirtu s-Santu, tirċievu l-qawwa"

kompli.....

mill-Erbgħa 20 ta' Mejju sas-Sibt 23 ta' Mejju 2015.

FESTA TA' SANTA RITA TA' CASCIA                       -  AGOSTINJANI ĦAL TARXIEN

kompli għall-programm tal-Festa......

attivitajiet ta fund raising b'risq il-Festa ta'  Santa Rita ta' Cascia............
  Is-sitt parti tas-seminar "Ħajja Ġdida fl-Ispirtu" jinstab fil-link fuq ix-xellug.  Ħajr lill-Prayer Group Tarxien

6 Ħadd tal-Għid

"Dan li qiegħed nikkmandakom - li tħobbu lil xulxin"

kompli.......

Nirringrazzjaw u ngħożżu l-Ommijiet kollha. Nitolbu li Omm Alla zzomm ħarsitha fuqhom u niftakru  f'dawk l-Ommijiet li ħallewna.  Il-ħames parti tas-seminar "Ħajja Ġdida fl-Ispirtu" jinstab fil-link fuq ix-xellug.  Ħajr lill-Prayer Group Tarxien

 9 ta' Mejju - Festa ta' San Ġorġ Preca - Fundatur tas-Soċjeta tad-Duttrina, il-MUSEUM u l-ewwel Qaddis Malta
feature (bl-Ingliz) dwar Dun Ġorg mill-membri tas-Soċjeta ta' Adelaide fl-Awstalja  
Tribut lil San Ġorġ Preca - Is-Saċerdot tal-Poplu -  riflessjoni mill-mibki Fr Rene Cilia  

5 Ħadd tal-Għid     

Jiena d-dielja u intom il-friegħi

 

kompli...

-IS-SINODU TAL-FAMILJA  - Bejn il-Liġi u l-qalb - Lejn Kultura ta' Spiritwalita' tal-Ħniena - Laqgħa organizata mill-Kummissjoni Familja u mmexxija minn Fr Joe Mizzi.     aktar......

it-tielet u r-raba kontribuzzjoni fis-seminar mtella mit-Tarxien Prayer Group issa qiegħed uploaded fil-link fuq in-naħa tax-xellug

JIEN HU R-RAGĦAJ IT-TAJJEB

Il-Kelma tal-Mulej, riflessjoni u ħsieb

għar-4 Ħadd ta' żmien l-Għid.

       .........kompli araĦAJJA ĠDIDA FL-ISPIRTU -   Il-Prayer Group ta' Tarxien qiegħed jorganizza sensiela ta' taħdidiet f'seminar li jwassal għal-Magħmudija fl-Ispirtu.   

Dawn it-taħdidiet qiegħedin isiru fil-Kappella ta' San Bert kull nhar ta' Erbgħa.

Bil-permess qiegħdin nirriproduċu recordings ta' dawn it-taħdidiet .    għafas hawn .  nkomplu nżidu kull ġimgħa .       ħajr:  Connie Saliba.


It-3 Ħadd tal-Għid - 19 ta' April - 

Għaliex tħawwadtu? Jiena Hu!

kompli aqra


l-Avviżi tal-Parroċċa għall-ġimgħa li tibda l-Ħadd 19 ta' April 2015, issibhom fin-naħa tax-xellug.

NOTA:

Nitolbukom skuza li għal dawn l-aħħar ġimgħat, il-website tal-parroċċa ma kienetx qiegħda tiġi aġġornata regolarment.  Dan kien dovut għal raġunijiet personali u qiegħdin nippreparaw sabiex nerġu' nkomplu bis-servizz malajr kemm jista jkun - possibilment dal-weekend.

Nieħdu din l-okkazzjoni sabiex intennu li l-għan tal-website tal-Parroċċa hu li jkun ta' servizz li jgħin lill-Komunita' Nisranija, twassal l-Kelma ta' Alla u dak kollhu li jgħin biex dan isir.  

Hija x-xewqa tagħna li jkun hemm aktar kontribuzzjoni diretta minn individwi u minn kull Zona tal-Parroċċa ta' Ħal Tarxien, għax fuq kollox din hi l-website ta' kull Nisrani Tarxieniz.   

Kull minn jkollu xi kontribuzzjoni, artiklu, recording, video, avviz li  jaqbel ma dan l-għan u li jixtieq jaqsam mall-komunita fuq din il-website, jekk joġgħbu jikitbilna fuq:  ausall95@gmail.com   jew jkellem lill-Kappillan jew il-Viċi.

grazzi. 

ħ