Għafas hawn għal Programm Sħiħ għall-Festa f'Ġieħ Marija Annunzjata

 

 

Programm tal-Festa fġieħ MARIJA ANNUNZJATA fil-Parroċċa Arċipretali ta' Ħal Tarxien -  Funzjonijiet għall-ġimgħa li ġejja

 

L-Erbgħa, 23 ta Mejju:

Quddiesa fi Ġnien Ovendoli fis-6:30pm ċċelebrata minn Mons. Valent Borg u wara jser isir pellegrinaġġ Aux Flambeaux, san-niċċa tal-Lunzjata fi Triq tal-Barrani. Jintalab ir-Rużarju.

 

WAQT IL-JIEM TAN-NOVENA minn nhar il-Ħamis, 24 ta Mejju sal-Ġimgħa, 1 ta Ġunju:

Il-Quddiesa ta filgħaxija tkun Kantata bis-sehem tal-Kor Parrokkjali Magnificat.  Wara t-Tqarbin tingħad il-Kurunella. Fit-tmiem titkanta s-Salve Regina biex jingħata bidu għall-mutett:  l-Antifona u l-Barka Sagramentali. Hekk ikomplu il-ġranet kollha tan-Novena. Il-Kor Parrokkjali Magnificat ikun taħt id-direzzjoni tas-Sur Bernard Piscopo.  Il-mużika tal-Ġimgħa, ta' lejliet il-Festa u tal-Ħadd titmexxa mill-Coro Bel Canto, taħt id-direzzjoni ta Mro Hermann Farrugia Frantz. Jippriedka n-Novena Patri Victor Paul Farrugia O.Carm.

 

Il-Ħamis, 24 ta Mejju:

Bidu tan-Novena u L-Ewwel Salve

Jum l-Għaqdiet Kulturali, Soċjali, Sportivi, Operaturi Pastorali, Kummisjonijiet u Voluntiera.

Fis-6:30pm: Quddiesa Kantata tan-Novena ċċelebrata minn Dun Roy Galdes. Fl-aħħar isir il-ħruġ tal-vara minn niċċa. L-Għaqda Mużikali Marija Annunzjata ssellem lill-Madonna bid-daqq tal-Innu Popolari Lil Marija Annunzjata, versi ta Dun Karm Psaila u mużika ta Mro Joseph Casapinta. Wara dħul tal-Vara, tingħata l-Barka Sagramentali.

 

Il-Ġimgħa, 25 ta Mejju: It-Tieni Jum tan-Novena

Bidu tal-Ħidma Pastorali tal-Arċipriet Dun Christopher Ellul bħala t-tieni Arċipriet tal-Parroċċa ta Marija Annunzjata f Ħal Tarxien.

 

Fil-5:30pm Il-Banda Marija Annunzjata takkumpanja lill-Arċipriet il-ġdid mid-Dar Parrokkjali li tgħaddi minn Triq il-Kbira, Triq Santa Marija, Vjal Simmons, Triq Birżebbuġa, Triq il-Kbira għall-Knisja Arċipretali.

Fis-6:30pm Quddiesa Solenni mmexija minn Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna, fejn fiha Dun Christopher Ellul jagħti bidu uffiċjalment għall-ħidma Pastorali tiegħu fil-Parroċċa tagħna. Wara jsir riċeviment f' Dar Nażaret.

 

Is-Sibt, 26 ta Mejju: It-Tielet Jum tan-Novena

Jum iż-Żgħażagħ u l-Adolexxenti:

Fis-6:00pm Quddiesa Kantata tan-Novena li se tkun animata mill-grupp FireSteps. Jiċċelebra Patri Joseph Vassallo O.P. fl-okkażjoni tal-25 sena mill-Ordinazzjoni Saċerdotali tiegħu.Għal din il-Quddiesa, l-mistiedna speċjali huma ż-żgħażagħ kollha tal-parroċċa u wkoll dawk li ser jirċievu s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof f'Novembru li ġej flimkien mal-ġenituri u l-parrini tagħhom.

 

Il-Ħadd, 27 ta Mejju: Ir-Raba' Jum tan-Novena

Jum il-Familja u Wlied Ġodda:

Fil-5:30pm Quddiesa Kantata tan-Novena ser tkun                                                                                                              animata mill-Kummissjoni Parrokkjali Familja Tarxien.  Iqaddes Dun Albert Buhagiar, Rettur tas-Seminarju Arċiveskovili, fl-okkażjoni tal-25 sena mill-Ordinazzjoni Saċerdotali tiegħu.Għaliha huma mistiedna l-koppji kollha, speċjalment dawk li żżewġu - jew għammdu tarbija tagħhom - matul is-sena li għaddiet, u dawk li qed jiċċelebraw xi anniversarju tal-25, 50  u 60 sena miż-żwieġ tagħhom u l-miżżewġin iġeddu l-wegħdiet tagħhom.  Wara l-funzjoni ssir il-preżentazzjoni tat-trabi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVIZI TAL-PARROCCA mill-Hadd 13 ta' Mejju 2018

ROSTERS  LETTURI  MEJJU 2018

Roster ta' servizz liturġiku Ħdud

Roster ta' servizz liturġiku - Matul Il-ġimgħa

 

Programm tal-Kunsill Parrokjali Familji Tarxien

Dwar il-Parroċċa ...

Ħinijiet tal-Quddies fil-Parroċċa

Ħinijiet għall-qrar fil-Knisja Parrokkjali

Ħinijiet tal-Uffiċju Parrokkjali

Kummissjonijiet u Għaqdiet tal-Parroċċa

Face book tal-Parroċċa

   Tagħrif dwar il-parroċċa
   Link ma' siti oħra

IL-FERĦ TAL-FAMILJA 

GĦAFAS

Riżorsi Pastorali Importanti ...

Il-Bibbja bil-Malti

Qari tal-quddies tal-Ħadd

Liturġija tas-Sigħat

Katekiżmu tal-Knisja Kattolika

Dokumenti Tal-Konċilju Vatikan II

Il-Kelma tal-Papa Franġisku

Librerija Pastorali tal-Laikos

Talb u devozzjonijiet

Via Sagra

Dwar il-Kmandament ta' Alla

 


AKTAR LINKS

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   
 
       

 

ħ