Email

Sit uffiċċjali tal-Parroċċa Marija Annunzjata ta’ Ħal Tarxien - Tel 00356 21828153

Riżorsi Pastorali Importanti ...

Il-Bibbja bil-Malti

Qari tal-quddies tal-Ħadd

Liturġija tas-Sigħat

Katekiżmu tal-Knisja Kattolika

Dokumenti Tal-Konċilju Vatikan II

Il-Kelma tal-Papa Franġisku

Librerija Pastorali tal-Laikos

Talb u devozzjonijiet

Via Sagra

Dwar il-Kmandament ta' Alla

 


 

 


Wara li jitneħhew min din il-paġna, l-avviżi u links oħra passati tista’ tibqa’ ssibhom “Mill-Arkivju tal-Website”. Hemm link fuq ix-xellug ta’ din il-paġna. ...


Għoti ta' Kandidatura:  2 seminaristi, il-Ħadd 3 ta' Jannar (Jum l-Epifanija) ser jirċievu il-kandidatura sabiex sentejn oħra jsiru saċerdoti. Wieħed minhom hu Bernard Micallef mill-Parroċċa tagħna.
BERNARD MICALLEF

- aqra il-Biografija

- aqra Ħsieb ta' Bernard għal dan il-jum speċjali

Nitolbu ħafna għaż-żewġ seminaristi

 Velja ta' lejlet il-Milied u l-Quddiesa ta' nofs il-Lejl tal-Milied
il-Priedka tat-tfal L-Omelija waqt il-Quddiesa
   
Kant waqt il-velja u waqt il-quddiesa  

Ħsiebijiet fuq il-Kelma ta' Alla għal matul il-Ħdud tal-Avvent, jinstabu aktar l-isfel fuq din il-paġna

BIDU TAS-SENA STRAORDINARJA FIL-PARROĊĊA TAGĦNA - 8 ta' Diċembru 2015
isma audio tal-funzjoni kollha

    

ŻMIEN L-AVVENT 2015 isma riflessjonijiet dwar il-Kelma ta' Alla filwaqt li nistennew il-Miġja tal-Mulej - ghafas fuq l-isfar
L-EWWEL ĦADD -29 ta' Novembru

- Uri lilna Mulej, it-tjieba tiegħek u s-salvazzjoni agħtina.

IT-TIENI ĦADD -6 ta' Diċembru

- Ħejju t-triq għall-Mulej 

 

IT-TIELET ĦADD - 13 ta' Diċembru -

- aħna x'għandna nagħmlu?

IR-RABA' ĦADD - 20 ta' Diċembru

TAT-TMIENJA NIEQES KWART FIL-KNISJA PARROKKJALI - GĦALL ZMIEN L-AVVENT - isma l-ispjega tal-Kelma ta' Alla
Ħadd 1 Ħadd 2 Ħadd 3 Ħadd 4

250 Sena mit-twelid

Santa Giovanna Antide Thouret

 fundatriċi tas-Sorijiet tal-Karita.

27 Novembru 2015

 

L-ERBA U TLETIN ĦADD MATUL IS-SENA B 

22 ta' Novembru 2015

SOLENNITA' TA'  SIDNA GESU' KRISTU,

SULTAN TAL-ĦOLQIEN KOLLU

aqra il-Kelma ta' Alla għall-Jum il-Mulej u isma riflessjonijietIT-TLIETA U TLETIN ĦADD MATUL IS-SENA B 

15 ta' Novembru 2015

ISHRU U ITOLBU L-ĦIN KOLLHU, BIEX TKUNU TIFILĦU TAGĦDDU MINN KULL MA GĦANDU JIĠRI U TIEQFU QUDDIEM BIN IL-BNIEDEM

aqra il-Kelma ta' Alla għall-Jum il-Mulej u isma riflessjonijiet


ASSEMBLEA PARROKKJALI 2015

isma l-audio tal-Assemblea Parrokkjali


IT-TNEJN U TLETIN ĦADD MATUL IS-SENA B 

8 ta' Novembru 2015

ĦENJIN DAWK LI HUMA FOQRA FL-ISPIRTU GĦAX TAGĦHOM HI S-SALTNA TAS-SMEWWIET

aqra il-Kelma ta' Alla għall-Jum il-Mulej u isma riflessjonijiet


ASSEMBLEA PARROKKJALI 2015

il-Ġimgħa 5 ta' Novembru fis-1915 pm għand is-Sorijiet tal-Karita.

F'Ġunju li għadda, il-Parroċċa kienet neddiet seminar dwar il-Ġublew tal-Ħniena u x'jaħsbu l-parruċċani dwar inizjattivi għal matul dan il-Ġublew.  

Fl-Assemblea Parrokkjali, issa jmiss il-pass l-ieħor u naraw attivatment kif il-Parroċċa (li hi aħna llkoll) tista' twettaq uħud minn dawk l-ideat li ħarġu minn dak is-seminar. 

Rendikont ta' l-ideat li ħarġu mis-seminar issibuhom billi tagħfsu din il-link

 


SOLENNITA TAL-QADDISIN KOLLHA   

1 ta' Novembru 2015

EJJEW GĦANDI, INTOM ILKOLL LI TINSABU MĦABBTIN U MTAQQLIN, U JIENA NSERRAĦKOM, JGĦID IL-MULEJ.

aqra il-Kelma ta' Alla għall-Jum il-Mulej u isma riflessjonijiet


IT-TLETIN ĦADD MATUL IS-SENA (B)  

25 ta' Ottubru 2015

IS-SALVATUR TAGĦNA KRISTU ĠESU, QERED IL-MEWT U DAWWAL IL-ĦAJJA PERMEZZ TAL-EVANĠELU

aqra il-Kelma ta' Alla għall-Jum il-Mulej u isma riflessjonijiet

 

ID-DISGĦA U GĦOXRIN ĦADD MATUL IS-SENA (B)  

18 ta' Ottubru 2015

BIN IL-BNIEDEM MA ĠIEX BIEX IKUN MOQDI IMMA BIEX JAQDI U BIEX JAGĦTI ĦAJTU B'FIDWA GĦALL-KOTRA

aqra il-Kelma ta' Alla għall-Jum il-Mulej u isma riflessjonijiet


Siltiet mill-quddiesa ta' ringrazzjament 'l Alla, fi tmiem il-ħidma pastorali ta' Dun Valent fil-Parroċċa ta' Tarxien, wara li ġie mlaħħaq Kappillan fil-Parroċċa ta' Ħal Kirkop.   Inroddu ħajr u nitolbu għalih  

IT-TMIENJA U GĦOXRIN ĦADD MATUL IS-SENA (B)  

ĦENJIN DAWK LI HUMA FOQRA FL-ISPIRTU, GĦAX TAGĦHOM HIJA S-SALTNA

aqra il-Kelma ta' Alla għall-Jum il-Mulej u isma riflessjonijiet


IS-SEBGĦA U GĦOXRIN ĦADD MATUL IS-SENA (B)  

LIL ALLA GĦADU ĦADD MA RAĦ IMMA JEKK INĦOBBU 'L XULXIN, HU JAGĦAMMAR FINA

aqra il-Kelma ta' Alla għall-Jum il-Mulej u isma riflessjonijiet


IS-SITTA U GĦOXRIN ĦADD MATUL IS-SENA (B)  

Il-Liġi tal-Mulej perfetta

aqra il-Kelma ta' Alla għall-Jum il-Mulej u isma riflessjonijiet

 l-Omelija mill-quddiesa tal-llum

tittella aktar tard


L- ĦAMSA U GĦOXRIN ĦADD MATUL IS-SENA (B)  

Min irid ikun  l-ewwel wieħed,

 irid ikun wara kulħadd

aqra il-Kelma ta' Alla għall-Jum il-Mulej u isma riflessjonijiet

 l-Omelija mill-quddiesa tal-llum

tittella aktar tard


L-ERBGĦA U GĦOXRIN ĦADD MATUL IS-SENA (B)  

  JEKK TRID TKUN TAF MINN HU ĠESU, ĦARES LEJN IS-SALIB

Aqra il-Kelma ta' Alla għall-Jum il-Mulej u isma riflessjonijiet

Tat-tmienja nieqes kwart fil-Parroċċa. - l-Omelija mill-quddiesa tal-llum

isma l-omelija


 

DUN VALENT BORG

 

grazzi mill-qalb
L-Arċisqof ta' Malta ħatar lil Dun Valent, wild Ħal-Tarxien, bħala Kappillan tal-parroċċa ta' Kirkop.  Din l-aħbar għalina t-Tarxinienizi fiha emozzjonijiet kemm ta' ferħ u kemm ta' dwejjaq.  Filwaqt li nifirħu bil-ħatra u nawguraw lil Dun Valent ħidma kapaċi pastorali ggwidata mill-Mulej, ma nistgħux ma nħossux li tlifna saċerdot ta' valuri Nsara, ta' eżempju tajjeb ħaj u ta' għerf Kristjan, sens Reliġjuz u persuna maħbuba minna llkoll.  Hekk ukoll tlifna saċerdot ieħor mill-Parroċċa.

Filwaqt li aħna ċerti mill-kapaċitajiet pastorali u personali ta' Dun Valent, nwegħeduħ li ser nkomplu naħsbu fiħ fit-talb tagħna. 

Nitolbu wkoll għall-Parroċċa tagħna sabiex il-ħidma pastorali u l-bzonnijiet tal-Parroċċa u anke is-saċerdoti tal-Parroċċa ma jbagħtux minħabba l-ħatriet li seħħew dawn l-aħħar.


lT-TLIETA U GĦOXRIN ĦADD MATUL IS-SENA (B)  

  GESU JFEJJAQ LILL-POPLU MINN KULL DGĦUFIJA

Aqra il-Kelma ta' Alla għall-Jum il-Mulej u isma riflessjonijiet

Tat-tmienja nieqes kwart fil-Parroċċa. - l-Omelija mill-quddiesa tal-llum

isma l-omelija


lT-TNEJN U GĦOXRIN ĦADD MATUL IS-SENA (B)  

  GHAX RIED HU, IL-MULEJ WILIDNA BIL-KELMA TAL-ĦAJJA

Aqra il-Kelma ta' Alla għall-Jum il-Mulej u isma riflessjonijiet

Tat-tmienja nieqes kwart fil-Parroċċa. - l-Omelija mill-quddiesa tal-llum

isma l-omelija


ll-WIEĦED U GĦOXRIN ĦADD MATUL IS-SENA (B)  

  "IL-KLIEM LI JIENA GĦIDTILKOM HUWA SPRITU U ĦAJJA. INTI GĦANDEK IL-KLIEM TAL-ĦAJJA TA' DEJJEM"

Aqra il-Kelma ta' Alla għall-Jum il-Mulej u isma riflessjonijiet

Tat-tmienja nieqes kwart fil-Parroċċa. - l-Omelija mill-quddiesa tal-llum

isma l-omelija


l-GĦOXRIN ĦADD MATUL IS-SENA (B)  

Minn jiekol ġismi u jixrob demmi, jibqa fija u Jiena fiħ .   

Aqra il-Kelma ta' Alla għall-Jum il-Mulej u isma riflessjonijiet

Tat-tmienja nieqes kwart fil-Parroċċa. - l-Omelija mill-quddiesa tal-llum

aktar tard


FESTA TA' SANTA MARIJA  -

TLUGĦ FIS-SEMA TA' MARIJA BIR-RUĦ U L-ĠISEM.

ara l-pagna


ID-DSATAX IL-ĦADD MATUL IS-SENA (B)  

Jien hu il-Ħobz il-ħaj li niżel mis-sema .   

Aqra il-Kelma ta' Alla għall-Jum il-Mulej u isma riflessjonijiet

Tat-tmienja nieqes kwart fil-Parroċċa. - l-Omelija mill-quddiesa tal-llum

isma audio


IT-TMINTAX IL-ĦADD MATUL IS-SENA (B)

intom emmnu f'dak li baghat il-Mulej

isma l-Kelma tal-Mulej għall-llum u isma riflessjonijiet

 

Tat-07.45am fil-Parroċċa -  l-Omelija mill-quddiesa tal-llum.   isma audio

IS-SBATTAX IL-ĦADD MATUL IS-SENA (B)

Mulej għamel li nifraħ b'dak kollhu li tagħtini

isma l-Kelma tal-Mulej għall-llum u isma riflessjonijiet

 


IS-SITTAX IL-ĦADD MATUL IS-SENA (B)

Kienu qishom nagħaġ mingħajr ma għandhom ragħaj

aqra l-Kelma tal-Mulej għall-llum u isma riflessjonijiet

Tat-07.45am fil-Parroċċa -  l-Omelija mill-quddiesa tal-llum.   isma audio


 

ħ