Email

Sit uffiċċjali tal-Parroċċa Marija Annunzjata ta’ Ħal Tarxien - Tel 00356 21828153

Riżorsi Pastorali Importanti ...

Il-Bibbja bil-Malti

Qari tal-quddies tal-Ħadd

Liturġija tas-Sigħat

Katekiżmu tal-Knisja Kattolika

Dokumenti Tal-Konċilju Vatikan II

Il-Kelma tal-Papa Franġisku

Librerija Pastorali tal-Laikos

Talb u devozzjonijiet

Via Sagra

Dwar il-Papa Benedittu XVI

Dwar il-Kmandament ta' Alla

 


 

 

Wara li jitneħhew min din il-paġna, l-avviżi u links oħra passati tista’ tibqa’ ssibhom “Mill-Arkivju tal-Website”. Hemm link fuq ix-xellug ta’ din il-paġna. ...

 

 ara il-filmat u narrattiva bil-Malti      (Ħajr Laikos.org)

KORS TA' KANA GĦALL-GĦARAJJES organizat mill-Kummissjoni Familja, Parroċċa Tarxien.

Miftuħa l-applikazzjonijiet għal dan il-kors li ser isir f'Ħal Tarxien, f'Ottubru li ġej.

aktar dettal hawn


MULEJ, INT HAWN?  - it-tielet ħsieb.  għafas hawn

IL-KALENDARJU TAL-ĠIMGĦA li tibda mit-Tnejn 26 ta' Jannar 2015  -    għafas hawn

Ġesu jkompli jsejjaħ aktar dixxipli.  Hu jagħmel hekk ma kull wieħed minnha.  Għamel hekk ma San Pawl u jagħmel hekk anke miegħi.     Kompli aqra u aħseb.......

MULEJ, INT HAWN?  - it-tieni ħsieb.  għafas hawn

IL-KALENDARJU TAL-ĠIMGĦA li tibda mit-Tnejn 19 ta' Jannar 2015  -    għafas hawn

AQRA....

IT-TIENI ĦADD MATUL IS-SENA

Hu staqsihom, “xi tridu?”

-      aħna x’inridu mingħand Ġesu?

-      Inrid inkun nafuĦ aktar?  (id-dixxipli qalulu “fejn toqgħod Mgħallem?”

U darba nsibuħ, lesti naqsmugħ mal-oħrajn?

kompli isma, aqra u aħseb...għafas hawn


IL-KALENDARJU MATUL DIN IL-ĠIMGĦA

kompli isma dwar il-ħajja ta' dawn il-Qaddisin  għafas hawn........

ĦADD FUQ L-EPIFANIJA

SENA B

11 ta' Jannar

B'umilta' kbira, Ġesu' bla ebda tebgħa, niżel jitgħammed bħal ħafna midinbin.  Urina kif nistgħu nsiru aktar nixbħuĦ- billi naġixxu kif jitgħaxxaq bina il-Missier.            kompi aqra, isma u aħseb 

EPIFANIJA tfisser ksib ta' xi ħaġa rari /esperjenza u anke tfisser sitwazzjoni li ssarraf bidla kbira u li tagħti perspettiva ġdida.   Hemm ġara bit-twelid ta' Ġesu li kienet is-salvazzjoni tal-bniedem.  kompli aqra u isma riflessjonijiet u int stess aħseb aktar dwar dan....

Nawguraw lil xulxin, li matul is-sena 2015, niskopru aktar l-imħabba ta' Alla lejna kif ukoll li ngħożżu kull esperjenza li ser nagħddu minnha - sabiħa u kerha.

1 ta' Jannar 2015

Videos ta' Fr Hayden dwar il-Paċi;

 L-ewwel Att tal-Oratorju Marija fil-Qalb Maltija u

ħsieb għal din l-ewwel ġurnata ta' sena ġdida.  

 kompli ara u isma...


Xmun u Anna, bħal Abram fil-qedem, kellhom fidi kbira fil-wegħdiet ta' Alla.  B'hekk kellhom l-Ispirtu magħhom.

 

kompli isma, aqra u ahseb fuq il-Kelma ta' Alla.....

ĦADD FL' OTTAVA TAL-MILIED

għafas hawn għal-link

Il-Puċissjoni bil-Bambin.  għafas hawn....


kompli isma u aqra dwar dan il-jum speċjali...
Nizel Hu biex nogħla Jien.   

Iben Alla sar Bniedem biex lili jurini t-triq tas-Salvazzjoni.  Jien qiegħed naghti kaz Tiegħu?   Jien qiegħed nagħti eżempji lill-oħrajn ħalli anke huma jkunu jafu lil Ġesu?   komplu aqra l-Kelma ta' Alla u isma r-riflessjonijiet


Ħoss il-veru Ferħ tal-Milied billi tersaq aktar lejn il-Veru Ferħ - Ġesu

Aqra l-programmi fil-Knisja Parrokkjali u fil-Knisja tal-Erwieħ u ħu sehem attiv fihom .  għafas din il-link   14_programmilied.htm


ara l-feature ghafas hawn


 Inkunu xhida għad-Dawl

"Jien hu d-Dawl...."  "Ġwanni ma hux id-Dawl imma ġie biex jixhed għad-Dawl."  Aħna bħal Ġwanni nridu nkunu...xhida għad-Dawl.  Kif?  "Ixxekklux l-Ispirtu..it-tajjeb zommuħ u warrbu kull xorta ta' ħażen (San Pawl).. komplu aqra l-Kelma ta' Alla u isma r-riflessjonijiet

 


ĦEJJU T-TRIQ GĦALL-MULEJ

F'dan it-tieni Ħadd tal-Avvent, il-qari kollhu jurina kemm u kif għandna nippreparaw ruħna għall-laqgħa tagħna mal-Mulej.  San Pawl jgħid: " Jasal, tabilħaqq, Jum il-Mulej..ladarba kollox għandu jintemm, araw kif għandkom iġġibu ruħkom...qisu li jsibkom fis-sliem, bla tebgħa u bla dnub."      kompli aqra l-Kelma tal-Mulej u isma' riflessjonijiet


is-Sibt 13 ta' Diċembru

KNISJA TA' KRISTU RXOXT (TA' L-ERWIEĦ)

50 Sena Anniversarju mit-tqegħid ta' l-ewwel ġebla mill-E.T. Mons. Mikiel Gonzi Arċisqof

12 Sena anniversarju tal-konsagrazzjoni tal-Knisja mill-E.T. Mons Ġuzeppi Mercieca Arċisqof ta' Malta.

ara l-poster


Kunu għajnejkom miftuħa, għax ma tafux meta se jasal il-waqt. Mela ishru,  għa x ma tafux meta jiġi Sid id-dar. 

Li tishar ifisser li toqgħod attent għal meta l-iMgħallem jafdalek xogħol u jitlob aktar minnek (aktar hin - sahra).   Jien għandi ħila u kuraġġ naħdem aktar għal Ġesu.

San Pawl jgħid li " m'intom nieqsa minn ebda don, intom u tistennew id-dehra ta' Sidna Ġesu Kristu"

  Aqra l-Kelma ta' Alla u isma riflessjonijiet